mandag 7. mars 2011

Google åversetter.

Har en del folk fra USA som leser på bloggen min,men dem bruker google oversetterværktøy for å lese det jeg skriver. Men siden jeg skriver dialekt til vanlig(bare ikke på dette innlegget)så var jeg veldig spennt på hva den oversetteren kom fram til med min dialekt. Så jeg tok en liten test.

Her er orginalteksten fra Lokkejakt med uflaks:

Har bytta litt på jaktomr..dær æ va e det ikke tadd ut mikkel i år såm æ veit iaffal. Oppe hos svigerfar ca 1 mil fra dær æ bor. Å sia dæm driv gård,så har dæm en"raskdonge"dæm dompa gammelsilo og div. Dit trække mikkel i.f svigerbror. Så da fant æ ut at dær sku æ sett å lokke i dag.
Så i dag ragga æ på mæ kamodraktn min,å labba ne på jordet te han svigerfar.
Går ca 50 te vænstre før den raskdongen,å finn ei fin buska å kvile ræva på. Veit æ e godt kammuflert dær æ sett,å starte å lokke. Blås av hjærtens løst,å synest sjøl at æ e superflenk. Korvidt mikkel e eni,har æ ingen peiling på,men mikkel uteblir iaffal.
Æ lokke i 15 min,å konkludere me at æ sett litt ugunsti te,
Så æ fløtta mæ te et meir åpent omr kor æ har panoramautsikt me vind mett i ansekte.     Raskdongen e halveis bak mæ på høyre sia ca 50 m unna.
Lokke og lokke..Lokke rundt 10 min da æ får første svar langtlangt unna.
Blod på tainn..å lokke enda meir inntænst Åjoda,svar får æ å..å den kjæm nærmar.
Lyset bynn å bli dårli,men æ fortsætte uførtrødent videre me lokkinga mi. Synest sjøl æ e blidd"proff"
Mikkel e eni..han svare mæ jæmt å trutt, Å nærmar å nærma kjæm han. Så me et..rundt 60 m rætt te høyre før mæ kjæm det en ræv. Det e ikke den såm svare mæ på lokkinga. Den hør æ 5 sekund seinar,å længer unna einn den såm æ så. Snur mæ sånn at vinden går i ryggen min å førvente at mikkel kjæm opp bak mæ dær raskdongen e. Såm æ tænkte..dær kjæm mikkel. 50 m hold,å æ lægg ann rifla. Ser mikkel luska i skogkanten bortafør mæ..ser det e mye greine. Han har det ikke travelt. Æ klæm et par gang i musepipern,å mikkel stoppe å lytte, Da hør æ samtidi den såm æ har lokka på å. Æ lar skudde gå..æ ser i kikkerten ka såm skjer. Ei grein,20 m forran mæ knækk..den kula nådde aldri fram t han..å mikkel luske videre opp mot raskdongen. Æ tar nytt laddegerp å kikka i kikkerten ætter mikkel. Æ skimta han så vidt i det han tydeli får snøs`n av at æ sett dær,han bråsnur å førsvinn. Å enda hør æ den æ lokke på. Så æ lokke et parr gang te,men nu snur den mikkel,å går ifra mæ å mørket kjæm så raskt på at det blir umuli å se orntli i kikkerten. Så æ avslutte jakta,å synest sjøl æ va flenk me lokkinga,sjøl om det ikke blei fangst..denna gang,men kanske næste gang.
Men gud det va spennanes å ha ei ornli lokkejakt..mi første ornlie lokkejakt.  Det blir iaffal ikke siste gang æ ska lokke me den fløyta oppe hos han svigerfar. Men da ska æ sett på en litt ainna plass..
Men æ lærte en teng..uansett kor flenk man trur man e te å lokke,så gjøy mikkel 3 kjappe iløpe av 1 sekund. Det e akkorat like fort såm du klare å blunke 3 gang. Prøv å lage gjøyelyd me ei fløyte like kjappt? Det e umuli,men mikkel e dom å lar sæ lure. Eller e det kun her i nord at mikkel e så kjapp i frekvænsen? Sia vi Nordlænninga e kjennt før å vær kjapp i replikken å svær i kjæften:-)
Fløytea æ brukte e den tyske,handlaga rævebrunstfløyta æ kjøpte fra Storfangst.no. Anbefales på det varmeste under brunsten.

Å her er samme teksten ovesatt med google oversettingsværktøy:

Has replaced some of jaktomr .. Daer æ va e no Tadd out Mikkel year Saamen æ know iaffal. Up at about 1 mil in-law from Daer æ live. To those who think since fuel farm, so have those who think a "raskdonge" those who think dompa old silo and misc. Your pulling Mikkel if-in-law. So I found out that Daer æ æ sku set to lure today.
So today Ragga æ on Mae kamodraktn my paw to ne in the field of tea, he in-law.
Going about 50 tea vænstre before raskdongen, to find a nice bush to rest on my ass. Veit e æ æ good kammuflert Daer set to start persuading. Blow by hjærtens resolved to think that even æ e superflenk. Korvidt Mikkel e eni, æ has no bearing on, but Mikkel iaffal absent.
Æ lure for 15 min, we conclude that æ seen some ugunsti tea,
So I go for a great more open areas where she has got a panoramic view of the wind filling me in ansekte. Raskdongen e mae halfway back on the right since about 50 m away.
Lure and entice .. Entice around 10 minutes when æ get the first answer far far away.
Blood on tainn .. to entice even more inntænst Åjoda, get answers æ å. Kjæm to the approaches.
Light bynn to be poorer, but undaunted æ fortsætte lid on me no mi. Seems self-æ e blidd "professional"
Mikkel e eni .. he answer mae jæmt to steady, to get closer to drawing kjæm he said. So .. me a about 60 m rætt tea right for Mae kjæm an ass. It s not the answer Saamen mae no lid on. The hearing æ 5 seconds late, to farther away einn the Saamen æ so. Turns mae so that the wind is in my back expecting Mikkel kjæm up behind mae Daer raskdongen Saamen æ thought e. .. Daer kjæm Mikkel. 50 m range, to lay aside æ ann rifle. Looking Reynard lurking in the forest edge beyond the mae .. it looks much e branches. He's no hurry. Æ klæm a couple of time in musepipern, to Mikkel stop to listen, then listen æ æ Saamen samtidi it has attracted on the lets å Æ æ shots .. go look in the binoculars ka Saamen happens. A branch, 20 m in front mae knækk .. the ball never reached out to t he .. Mikkel prowl further against raskdongen. Æ takes new laddegerp looked through the binoculars to families Mikkel. Æ glimpse of him as far as he gets clearer twisted 'n that æ seen Daer, he bråsnur to disappear. To even hear the æ æ lure on. So I lure a mate tea time, but now it turns Mikkel, to go from darkness to mae kjæm so quickly that it becomes umuli orntli to see in binoculars. So I quit hunting, to think himself æ va flenk me no lid, although it was not hunting .. this time, but maybe next time.
But god it va tension sensed to have a ornli lure hunting .. my first ornlie lure hunting. It is not the last time iaffal æ ska lure me up there with the whistle, he in-law. But as ska æ looked at a little place ainna ..
But I learned an Teng .. no matter how flenk Mon Mon e believe tea to allure, then bark Mikkel three fast during the 1 second. The e akkorat as fast Saamen you be able to blink 3 times. Try to make gjøyelyd me a flute as kjappt? The e umuli, but Mikkel s ruling to allow SAE trick. Or email it only here in the north that Mikkel's so quick in frekvænsen? Afterwards we Nordlænninga e kjennt before to be quick to remark to the huge kjæften :-)
Fløytea æ used e German, handmade rævebrunstfløyta æ bought from Storfangst.no. Highly recommended during the rut.

Er det ikke rart jeg lo så jeg nesten grein i gårkveld når jeg leste alt dette:-)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar